Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo i przejrzystość naszego serwisu. Jasno precyzujemy warunki jego funkcjonowania oraz podajemy nasz rzeczywisty adres, numery telefonów i adresy e-mail.

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

 Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest HowSmart Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.Gubinowska 4/77, 02-956 Warszawa, wpisanym dorejestru KRS: 0000870772 , NIP:9512510878, REGON:387615546

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem biuro@howsmart.pl  lub pisemnie na adres: Jarosław Koczyński, ul. Bryły 3 lok. 342, 02-685 Warszawa, dopisek: ochrona danych osobowych.

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług,  kiedy uzupełniasz formularz kontaktowy lub gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach i akcjach promocyjnych. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych.

Czy muszę podawać Wam swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. Twój bank, innych dostawców usług płatniczych, instytucje pożyczkowe czy odbiorcę Twojej płatności. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

Przykładowo:

 1. Jeżeli uzupełniasz formularz kontaktowy, przetwarzamy m.in. dane adresowe potrzebne do skontaktowania się z Tobą.
 2. Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, przetwarzamy m.in. Twoje dane kontaktowe, adresowe, imię i nazwisko, a w niektórych przypadkach również numer rachunku bankowego, jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną.

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy oraz jej realizacji, w tym obsługi reklamacji. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Tobą w sprawach technicznych. Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne. Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:

 1. monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
 2. profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,
 3. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
 4. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
 5. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy, lub
 2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
 5. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych
 6. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
 7. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
 8. Ustawa z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 9. Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe
 10. Ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim
 11. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 12. Ustawa z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne
 13. Ustawa z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym
 14. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy/zamówienia bez rejestracji konta w serwisie, Twoje dane posłużą jedynie w celu realizacji zamówienia i nie będą dalej przetwarzane.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu – np. rejestracji konta w serwisie – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Komu udostępnicie moje dane?

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 1. wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.
 2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy / zamówienia. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
 3. Firma kurierska – dane niezbędne do zrealizowania umowy / zamówienia
 4. Bank lub innych dostawca usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,
 5. Biura informacji gospodarczych i kredytowych – dane konieczne do uzyskania informacji

dotyczących zdolności kredytowej,

 1. Odbiorcy płatności – dane towarzyszące Twojemu zleceniu płatniczemu.
 2. W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np.wysyłki, udzielenia krydytu lub obsługi marketingowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Dla niektórych usług wykorzystujemy zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji.

Dla usług płatności lub innych usług finansowania ( kredytu ) decyzje podejmujemy w oparciu o informacje zwrotne z insytucji obslugujących w/w. np. gdy korzystasz z szybkich płatności – otrzymujemy dane od operatora o Twojej wpłacie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ma miejsce ze względów bezpieczeństwa płatności internetowych w przypadku świadczenia usług płatniczych.

Jak chronicie moje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie są moje uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:

 1. Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.
 2. Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:
 4. nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 5. przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
 6. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
 7. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 8. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 9. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 10. Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
 11. zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
 12. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu

Twoich danych;

 1. nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są

one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;

 1. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu

stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa

przetwarzania.

 1. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 2. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa

nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

 1. Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w

celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to

jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 1. Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.
 2. Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:
 3. które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub
 4. które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.
 5. W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:
 7. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
 8. jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub
 9. ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.
 10. W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

Co to są cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

Jak wykorzystujecie cookies i podobne technologie?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach. Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

Jakie są rodzaje cookies?

 1. Wykorzystujemy różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu na:
 2. cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z

pamięci urządzenia.

 1. cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub

wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Twojego

urządzenia.

 1. Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:
 2. cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;
 3. cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których

komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics )

W jakim celu wykorzystujecie technologie typu cookies?

Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

 1. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania,
 2. uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,
 3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,
 4. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
 5. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,
 6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

W jaki sposób mogę zarządzać zgodą na korzystanie przez Was z cookies?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.

 1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.
 2. Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.
 5. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

Świadcząc usługi telekomunikacyjne lub usługi świadczone drogą elektroniczną, możemy także instalować oprogramowanie na Twoim urządzeniu lub korzystać z tego oprogramowania. Poinformujemy Cię jednak o tym przed jego instalacją i poprosimy o Twoją zgodę na jego instalację i używanie.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
ul. Gubinowska 4/77
02-956 Warszawa
NIP: 9512510878
Telefon: +48 505 775 183
Email: biuro@howsmart.pl 

Pytania i odpowiedzi

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie możesz je do nas wysłać w każdym momencie. Postaramy się na nie odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
ul. Gubinowska 4/77
02-956 Warszawa
NIP: 9512510878
Telefon: +48 505 775 183
Email: biuro@howsmart.pl

Pytania i odpowiedzi

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie możesz je do nas wysłać w każdym momencie. Postaramy się na nie odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Projekt i wykonanie   S P E C T A R

pl_PLPolish