1. REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi. Operatorem Usługi jest HowSmart Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.Gubinowska 4/77, 02-956 Warszawa, wpisanym do rejestru KRS: 0000870772 , NIP:9512510878, REGON:387615546
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.
  2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez HowSmart Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.Gubinowska 4/77, 02-956 Warszawa, wpisanym do rejestru KRS: 0000870772 , NIP:9512510878, REGON:387615546 zwaną dalej „HowSmart”.
  Adres poczty elektronicznej: biuro@howsmart.pl
  1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, HowSmart wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  2. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów HowSmart, nowościach w ofercie HowSmart, aktualnych promocjach lub inne wiadomości dotyczące HowSmart oraz oferowanych przez HowSmart produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z HowSmart.
  3. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:
  1)    informację o HowSmart. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera, 2)    wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, 3)    informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,
  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. HowSmart nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
  2. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:
  3. – podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej, – wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, – zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
  4. Po dokonaniu czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter i kliknięciu linku zapewniającego rejestracje do usługi Newsletter adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej HowSmart i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.
  5. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody HowSmart jest niedozwolone.
  6. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
  7. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest HowSmart Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.Gubinowska 4/77, 02-956 Warszawa, wpisanym do rejestru KRS: 0000870772 , NIP:9512510878, REGON:387615546.
  8. HowSmart przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów HowSmart, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.
  9. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.
  10. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.
  11. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookiesokreślone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.howsmart.pl w zakładce „Polityka prywatności”
  12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
  13. Reklamacje i rezygnację dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@howsmart.pl 2)    telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu +48 505 775 183
  1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:
  1)    opis sprawy, której dotyczy reklamacja, 2)    adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji, 3)    adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji), 4)    preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. [Postanowienia ogólne]
  1. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez HowSmart zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, HowSmart zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych HowSmart poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.
  2. HowSmart zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian HowSmart informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.lilou.pl  nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
  3. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub HowSmart, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.howsmart.pl
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.howsmart.pl w zakładce „Regulamin Newsletter” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
ul. Gubinowska 4/77
02-956 Warszawa
NIP: 9512510878
Telefon: +48 505 775 183
Email: biuro@howsmart.pl 

Pytania i odpowiedzi

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie możesz je do nas wysłać w każdym momencie. Postaramy się na nie odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
ul. Gubinowska 4/77
02-956 Warszawa
NIP: 9512510878
Telefon: +48 505 775 183
Email: biuro@howsmart.pl

Pytania i odpowiedzi

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie możesz je do nas wysłać w każdym momencie. Postaramy się na nie odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Projekt i wykonanie   S P E C T A R

pl_PLPolish