1. Obecná ustanovení
 2. Definice
 3. Typ a rozsah elektronických služeb
 4. Podmínky pro poskytování a uzavírání smluv o elektronických službách
 5. Podmínky pro ukončení smluv o poskytování elektronických služeb
 6. Postup pro podávání stížností
 7. Duševní vlastnictví
 8. Závěrečná ustanovení
 9. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Webové stránky https://www.howsmart.pl/ fungují za podmínek stanovených v těchto pravidlech.
  2. Pravidla stanoví druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím internetových stránek https://www.howsmart.pl/, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronicky, jakož i postup při podávání stížností.
  3. Pravidla stanoví druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím internetových stránek https://www.howsmart.pl/, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronicky, jakož i postup při podávání stížností.
  4. Každý zákazník je povinen dodržovat ustanovení těchto Pravidel, jakmile začne využívat elektronické služby webových stránek https://www.howsmart.pl/.
  5. V záležitostech, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použijí ustanovení
   1. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů),
   2. Zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, částka 827),
   3. Zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů) a další příslušná ustanovení polského práva.
  6. DEFINICE
   1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný na webových stránkách https://www.howsmart.pl/, který umožňuje příjemci služby kontaktovat přímo poskytovatele služby.
   2. PODMÍNKY - tato pravidla a předpisy webu.
   3. DODAVATEL SLUŽEB - HowSmart Sp.z.o.o se sídlem ve Varšavě, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 Varšava, zapsaná v rejstříku KRS: 0000870772 , NIP:9512510878, REGON:387615546, e-mailová adresa: biuro@howsmart.pl, tel.
   4. UŽIVATEL - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která využívá elektronickou službu.
   5. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba, kterou Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkovi elektronicky prostřednictvím Webových stránek.
   6. NEWSLETTER - elektronická služba, která umožňuje zákazníkovi přihlásit se k odběru a dostávat zdarma informace od poskytovatele služeb na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl.
  7. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
   1. Poskytovatel služeb umožňuje prostřednictvím Stránek využívat elektronické služby, jako jsou:
    1. použití kontaktního formuláře,
    2. používání zpravodaje,
   2. Poskytování elektronických služeb příjemcům služeb probíhá za podmínek stanovených v těchto podmínkách.
  8. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
   1. Poskytování elektronických služeb uvedených v kapitole III bod. 1 Řádu je poskytován poskytovatelem služeb bezplatně.
   2. Doba, na kterou je smlouva uzavřena:
    1. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v umožnění odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká, jakmile je zpráva odeslána nebo ji přestane odesílat příjemce služby.
    2. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v používání Newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou.
   3. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb:
    1. počítač s přístupem na internet,
    2. přístup k e-mailu,
    3. webový prohlížeč,
    4. povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
   4. Zákazník je povinen používat Stránky způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob.
   5. Zákazník je povinen zadávat věcně správné údaje.
   6. Příjemce nesmí poskytovat nezákonný obsah.
  9. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
   1. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb:
    1. Smlouvu o poskytování elektronické služby, která má trvalý a časově neomezený charakter (např. využívání Newsletteru), lze vypovědět.
    2. Zákazník může smlouvu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušné výpovědi e-mailem na adresu: biuro@howsmart.pl.
    3. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb trvalé a časově neomezené povahy v případě, že zákazník porušuje smluvní podmínky, zejména pokud poskytuje obsah protiprávní povahy, a to po předchozí neúčinné výzvě k ukončení porušování se stanovením přiměřené lhůty. V takovém případě Smlouva zaniká uplynutím 7 dnů od podání prohlášení o úmyslu ukončit Smlouvu (výpovědní lhůta).
    4. Výpověď vede k ukončení právního vztahu s účinky do budoucna.
   2. Poskytovatel služeb a zákazník mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit vzájemnou dohodou.
  10. POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
   1. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb:
    1. Stížnosti týkající se poskytování Elektronických služeb prostřednictvím Stránek může Zákazník podávat e-mailem na adresu: biuro@howsmart.pl.
    2. Ve výše uvedené e-mailové zprávě uveďte co nejvíce informací a okolností o předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti a vaše kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb.
    3. Poskytovatel služeb vyřídí stížnost neprodleně, nejpozději do 14 dnů.
    4. Odpověď poskytovatele služeb na stížnost bude zaslána na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve stížnosti nebo jiným způsobem určeným klientem.
   2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
    1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách https://www.howsmart.pl/ je chráněn autorskými právy a je majetkem https://www.howsmart.pl/. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené poskytovateli služeb v důsledku použití jakéhokoli obsahu https://www.howsmart.pl/ bez souhlasu poskytovatele služeb.
    2. Jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořícího obsah a náplň webových stránek https://www.howsmart.pl/ kýmkoli bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb představuje porušení autorských práv poskytovatele služeb a bude mít za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
   3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto stránek se uzavírají v souladu s polským právem.
    2. Pokud je některá část těchto Podmínek v rozporu s platným právem, použijí se namísto napadeného ustanovení příslušná ustanovení polského práva.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
Gubinovská 4/77
02-956 Varšava
NIP: 9512510878
Telefon: +48 505 775 183
E-mail: biuro@howsmart.pl 

Otázky a odpovědi

Pokud na svou otázku nenaleznete odpověď, můžete nám ji kdykoli zaslat. Pokusíme se na ni co nejdříve odpovědět.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
Gubinovská 4/77
02-956 Varšava
NIP: 9512510878
Telefon: +48 505 775 183
E-mail: biuro@howsmart.pl

Otázky a odpovědi

Pokud na svou otázku nenaleznete odpověď, můžete nám ji kdykoli zaslat. Pokusíme se na ni co nejdříve odpovědět.

Návrh a konstrukce   S P E C T A R

cs_CZCzech