OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU Ja niżej podpisany/a: (imię, nazwisko)………………………………………………………………………..na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku przez firmę:HOWSMART Sp.z.o.o, NIP: 951 251 08 78, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 WARSZAWA (dalej zwanej HOWSMART)do celów informacyjno-promocyjnych (w tym prezentacji w ramach własnej promocji firmy realizującej zlecenie produkcji materiałów tj. POTO. Lubomir Sulgostowski, NIP: 9512114496 ul Dembego 23A/61, 02-796, Warszawa) związanych z realizacją projektów filmowych, fotograficznych i graficznych dla firmy HOW SMART dotyczących domu/domów budowanych przez HOWSMART oraz na publikację tychże materiałów wizualnych w internecie oraz prezentację podczas wszelkich targów, konferencji i spotkań branżowych.Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo i fotograficzne z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów wideo oraz fotograficznych z moim udziałem wykonanych podczas budowy domu/domów firmy HOWSMART.Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHJa niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb realizacji produkcji filmowej wraz z fotografiami, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.KLAUZULA INFORMACYJNAKlauzule informacyjne z art. 13 RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HOWSMART Sp.z.o.o, NIP: 951 251 08 78, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 WARSZAWA (dalej zwanej HOWSMART) ;w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się na adres e-mail: koczynski.jaroslaw@howsmart.pl lub listownie na adres korespondencyjny: HOWSMART Sp.z.o.o, NIP: 951 251 08 78, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 WARSZAWA (dalej zwanej HOWSMART) ;Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
4/77 Gubinowska St.
02-956 Βαρσοβία
NIP: 9512510878
Τηλέφωνο: +48 505 775 183
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: biuro@howsmart.pl 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εάν δεν βλέπετε απάντηση στην ερώτησή σας, μπορείτε να μας την στείλετε ανά πάσα στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εάν δεν βλέπετε απάντηση στην ερώτησή σας, μπορείτε να μας την στείλετε ανά πάσα στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Σχεδιασμός και εκτέλεση   Σ Π Ε Κ Τ Α Ρ

elGreek