OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU Ja niżej podpisany/a: (imię, nazwisko)………………………………………………………………………..na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku przez firmę:HOWSMART Sp.z.o.o, NIP: 951 251 08 78, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 WARSZAWA (dalej zwanej HOWSMART)do celów informacyjno-promocyjnych (w tym prezentacji w ramach własnej promocji firmy realizującej zlecenie produkcji materiałów tj. POTO. Lubomir Sulgostowski, NIP: 9512114496 ul Dembego 23A/61, 02-796, Warszawa) związanych z realizacją projektów filmowych, fotograficznych i graficznych dla firmy HOW SMART dotyczących domu/domów budowanych przez HOWSMART oraz na publikację tychże materiałów wizualnych w internecie oraz prezentację podczas wszelkich targów, konferencji i spotkań branżowych.Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo i fotograficzne z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów wideo oraz fotograficznych z moim udziałem wykonanych podczas budowy domu/domów firmy HOWSMART.Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHJa niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb realizacji produkcji filmowej wraz z fotografiami, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.KLAUZULA INFORMACYJNAKlauzule informacyjne z art. 13 RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HOWSMART Sp.z.o.o, NIP: 951 251 08 78, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 WARSZAWA (dalej zwanej HOWSMART) ;w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się na adres e-mail: koczynski.jaroslaw@howsmart.pl lub listownie na adres korespondencyjny: HOWSMART Sp.z.o.o, NIP: 951 251 08 78, ul.Gubinowska 4/77, 02-956 WARSZAWA (dalej zwanej HOWSMART) ;Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
Gubinovskas iela 4/77
02-956 Varšava
NIP: 9512510878
Tālrunis: +48 505 775 183
E-pasts: biuro@howsmart.pl 

Jautājumi un atbildes

Ja neredzat atbildi uz savu jautājumu, jebkurā laikā varat mums to nosūtīt. Mēs centīsimies uz to atbildēt pēc iespējas ātrāk.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
Gubinovskas iela 4/77
02-956 Varšava
NIP: 9512510878
Tālrunis: +48 505 775 183
E-pasts: biuro@howsmart.pl

Jautājumi un atbildes

Ja neredzat atbildi uz savu jautājumu, jebkurā laikā varat mums to nosūtīt. Mēs centīsimies uz to atbildēt pēc iespējas ātrāk.

Projektēšana un būvniecība   S P E C T A R

lvLatvian